Home

Betar Camp!

Liav Shimshon (Rosh Machane) – 0478 052 509

Eli Janover (Katzin Toran) – 0432 517 380

Email: wintercamp.vic@betar.org.au